ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
AMS E-Office
 
     
ระบบจองอุปกรณ์โสต << Click >> ระบบลาไปต่างประเทศ << Click >>
     

ห้องเรียน
- ขอใช้ห้องเรียนกรุณาติดต่อคุณวรรณา
(พี่จุ๋ม) เบอร์โทรศัพท์ 1110

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
- อาคารมนุษยศาสตร์ 1
- อาคารมนุษยศาสตร์ 2
- อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ระบบจองรถยนต์ออนไลน์
- คู่มือวิธีการใช้
- ขอเพิ่มชื่อเข้าใช้ระบบ คลิกที่นี่

<< Click >>
<< Click >>
<< Click >>
     

ระบบสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Management Information System. Faculty of Humanities Kasetsart University

www.symptoma.it